به وبسایت پروژه ارزیابی عملکرد دانشگاهی با روش تحلیل پوششی داده های شبکه ای خوش آمدید.

آدرس: تهران، خیابان آزادی، بلوار شهید اکبری، خیابان شهید قاسمی، پلاک ۷۱، پژوهشکده توسعه تکنولوژی جهاد دانشگاهی صنعتی شریف، گروه مهندسی صنایع