به وبسایت پروژه ارزیابی عملکرد دانشگاهی با روش تحلیل پوششی داده های شبکه ای خوش آمدید.

پروژه ارزیابی عملکرد دانشگاهی با روش تحلیل پوششی داده های شبکه ای یک وب سایت آموزشی برای یادگیری الفبای ارزیابی عملکرد دانشگاه ها و همچنین تحلیل پوششی داده های شبکه ای است و اطلاعات یک پروژه دانشگاهی در این زمینه را به علاقمندان ارائه میدهد.